Zaproszenie do złożenia oferty

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia
pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” trzech zadań remontowo – budowlanych w zakresie:
Zadanie nr 1. – Roboty instalacyjno-montażowe polegające na budowie dwóch niezależnych kotłowni gazowych oraz instalacji wodociągowej na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie.
Zadanie nr 2. – Remont dachu nad budynkiem pływalni wraz z likwidacją świetlika w kształcie piramidy nad brodzikiem oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bez centrali wentylacyjnej w budynku basenu na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie.
Zadanie nr 3. – Konserwacja dachów stromych nad wszystkimi obiektami: budynkiem personelu, budynkiem gastronomicznym, budynkiem noclegowym A – E polegająca na usunięciu porostów i jednoczesnym zaimpregnowaniem oraz malowaniem powierzchni dachówki i wykonanie poprawek obróbek blacharskich, na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie.
zgodnie z zasadami podanymi w formularzu zapytania ofertowego będącego załącznikiem do przedmiotowego zaproszenia.
Ofertę, wraz z wymaganą dokumentacją, należy złożyć w formie pisemnej, wg wzoru formularza ofertowego, za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście do siedziby Ośrodka Wypoczynku Rekreacji VENUS sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2022 godz. 14.00 r.
Zamkniętą kopertę należy dodatkowo opisać: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.07.2022r. – nie otwierać przed 30.07.2022r. godz. 14.00”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2022r. godz. 14.00. w siedzibie Ośrodka Wypoczynku Rekreacji VENUS sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie.
Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego.

 

Załączniki: