RODO

?Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Venus Sp. z o. o. z siedzibą w: 72-330 Mrzeżyno, Nadmorska 15
 2. Venus Sp. z o. o. z siedzibą w: 72-330 Mrzeżyno, Nadmorska 15 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Paweł Chochół z którym można skontaktować się poprzez e-mail: pchochol@pc-consulting.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania umowy o korzystanie z usług hotelowych zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Venus Sp. z o. o. z siedzibą w: 72-330 Mrzeżyno, Nadmorska 15 na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
  • w zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pana/Pani treści marketingowych na dane adresowe, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Venus Sp. z o. o. z siedzibą w: 72-330 Mrzeżyno, Nadmorska 15
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • podmiotom świadczącym na rzecz Venus Sp. z o. o. z siedzibą w: 72-330 Mrzeżyno, Nadmorska 15 usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
  • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.